AAARozmiar czcionki
Zmień kontrast

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

O projekcie

Tytuł projektu: „Praca na START”

Okres realizacji: 01.05.2016 – 31.08.2017

Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

Poddziałanie: 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy w partnerstwie z Kujawsko – Pomorską Organizacją Pracodawców Lewiatan.

Wartość projektu: 553 809,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 526 118,55 zł

 

 

Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Jaki jest cel projektu?

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i edukacyjnej 40 osób w wieku 15 – 29 lat biernych zawodowo, nie uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zamieszkujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w tym 20 osób niepełnosprawnych oraz 20 osób o niskich kwalifikacjach (na poziomie co najwyżej ponadgimnazjalnym).

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

osoba bierna zawodowo*
osoba należąca do kategorii NEET**,
w wieku 15 – 29 lat,
wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne
mile widziane: osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Dokumenty potwierdzające: świadectwo ukończenia szkoły, stosowne oświadczenie dotyczące NEET, orzeczenie o niepełnosprawności (o ile dotyczy).

*Osoba bierna zawodowo – osoby bierne zawodowo, to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują  i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.

**DEFINICJA NEET: Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie 3 warunki: nie pracuje (tj. jest bezrobotna), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Jakie są planowane efekty projektu?

- 20% osób niepełnosprawnych otrzyma pracę do 3 miesięcy od momentu zakończenia udziału w projekcie;

- 36% osób niepełnosprawnych otrzyma pracę do 3 miesięcy od momentu zakończenia udziału w projekcie;

- uzyskanie kwalifikacji przez 20 uczestników projektu;

- 40 uczestników projektu zostanie objętych wsparciem (w tym 20 osób z niepełnosprawnościami i 20 osób o niskich kwalifikacjach).

 

Jakie wsparcie oferujemy dla uczestników projektu?

3 miesięczny lub 6 miesięczny płatny staż zawodowy (do 1750,00 zł na rękę);
pełen pakiet szkoleniowy;
catering;
zwrot kosztów dojazdu;
wsparcie psychologiczne;
wytyczenie indywidualnej ścieżki zawodowej;
możliwość realizacji kursów zawodowych: spawanie metodą MAG, obsługi wózków widłowych, ECDL Base;
możliwość zatrudnienia po realizacji całego projektu.

Udział w projekcie jest  całkowicie BEZPŁATNY.

 
Terminy wszystkich szkoleń oraz kursów zostaną dopasowane do potrzeb zrekrutowanych uczestników projektu.